Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Altamira Sp. z o. o., NIP: PL7282805869.

Inhoudsopgave

1. Algemeen

1.1 Alle door Altamira voor de klant verrichte diensten worden uitsluitend uitgevoerd op basis van de volgende algemene voorwaarden. Tegenstrijdige aankoopvoorwaarden van commerciële klanten vereisen de uitdrukkelijke schriftelijke erkenning van de gebruiker om geldig te zijn.

1.2 Consumenten in de zin van de Algemene Voorwaarden zijn natuurlijke personen die met Altamira contracten sluiten voor een doel dat niet kan worden toegeschreven aan hun commerciële of beroepsactiviteit.

1.3 Ondernemers in de zin van de Voorwaarden zijn natuurlijke personen of rechtspersonen of vennootschappen met rechtsbevoegdheid die op het moment van het sluiten van het contract met Altamira handelen in de uitoefening van hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

1.4 Klanten in de zin van deze voorwaarden zijn zowel consumenten als ondernemers.

2. Sluiting van het contract

2.1 De presentatie van de producten in de online winkel is geen juridisch bindend aanbod, maar een niet-bindende online catalogus in verband met het verzoek aan de klant om de gebruiker een aanbod te doen.

2.2 Wanneer u het gewenste product heeft gevonden, kunt u het vrijblijvend in de winkelwagen plaatsen door te klikken op de knop "IN DE WINKELWAGEN". U kunt de inhoud van het winkelwagentje te allen tijde vrijblijvend bekijken door te klikken op de knop "WINKELWAGEN". U kunt de producten op elk moment uit de winkelwagen verwijderen door op de knop "X" achter het product te klikken. Als u de producten in de winkelwagen wilt kopen, klikt u op de knop "BESTEL NU". U wordt dan gevraagd uw persoonlijke gegevens in te voeren, de betaalwijze te selecteren en te bevestigen dat u de klanteninformatie hebt gelezen.

2.3 Door te klikken op de knop "BESTELLEN" plaatst u een bindende bestelling van de goederen in de winkelwagen. Voordat u de bestelling verzendt, hebt u de mogelijkheid om eventuele invoerfouten vast te stellen. Natuurlijk kunt u uw invoer in het bestelproces te allen tijde corrigeren en/of wijzigen door in uw browser op "TERUG" te klikken. De ontvangstbevestiging van de bestelling volgt onmiddellijk na het verzenden van de bestelling en vormt nog geen aanvaarding van de overeenkomst. Wij kunnen uw bestelling accepteren door een orderbevestiging per e-mail te sturen of door de goederen binnen vijf dagen te leveren. Een bindende overeenkomst kan echter ook eerder tot stand komen als de klant kiest voor een onmiddellijke betaalwijze en de betaling uitvoert bij het verzenden van de bestelling. In dat geval komt de overeenkomst tot stand op het moment dat de klant de betaling activeert en de desbetreffende betalingsdienst hem de uitvoering van de betalingsopdracht bevestigt. De klant is niet meer aan zijn bestelling gebonden indien hij binnen 5 dagen na het plaatsen van de bestelling geen verklaring van aanvaarding in de vorm van een orderbevestiging of levering van goederen van de gebruiker heeft ontvangen.

3. Prijzen en verzending

3.1 Alle vermelde prijzen zijn inclusief de op dat moment geldende wettelijke omzetbelasting zonder kosten voor verpakking en verzending op het moment van de bestelling.

3.2 Voor verpakking en verzending in Nederland worden apart verzendkosten in rekening gebracht. De hoogte van de verpakkings- en verzendkosten zijn samengevat in de tabel verzendkosten.

3.3 Het is noodzakelijk een telefoonnummer op te geven, omdat de vervoerder met de klant een exacte datum zal afspreken vóór de levering.

3.4 Je bestelling wordt afgeleverd op de aangegeven locatie, maar het uitladen is niet inbegrepen. Zorg ervoor dat er mensen op de afleverlocatie aanwezig zijn die zware, lange artikelen kunnen hanteren op de dag van levering. Als de goederen niet worden uitgeladen, kunnen ze op uw kosten opnieuw worden geleverd.

4. Betaling

Alle informatie over de verschillende betalingswijzen en eventuele kosten vindt u onder "Betalingswijzen".

5. Garantie

5.1 Garantieclaims vallen onder de wettelijke bepalingen. De wettelijke garantietermijn bedraagt momenteel twee jaar.

5.2 Indien de klant ondernemer is en de bestelde dienst bestemd is voor zijn handelsonderneming, verjaren zijn vorderingen wegens gebreken een jaar na ontvangst van de goederen.

5.3 Ondernemers moeten de door ons geleverde producten controleren op duidelijke gebreken die voor een gemiddelde klant gemakkelijk zichtbaar zijn.

5.3.1 Ondernemers moeten ons onverwijld, uiterlijk binnen een termijn van een week na ontvangst van de goederen, schriftelijk in kennis stellen van duidelijke gebreken die voor een gemiddelde klant gemakkelijk waarneembaar zijn.

5.3.2 Gebreken die pas later aan het licht komen, moeten door de aannemers onverwijld, uiterlijk binnen een week na de definitieve ontdekking, schriftelijk aan ons worden gemeld en er moet een klacht worden ingediend.

5.3.3 De tijdige verzending van de kennisgeving van het gebrek is bepalend voor de naleving van de termijn. In geval van schending van deze controle- en meldingsplicht wordt het betrokken product geacht te zijn goedgekeurd met het oog op het betrokken gebrek. Dit geldt niet in geval van bedrieglijk verzwijgen van het betrokken gebrek.

5.4 Schade als gevolg van onjuiste of niet-contractuele maatregelen van de klant bij installatie, aansluiting, gebruik of opslag vormt geen grond voor een vordering tegen Altamira. Onjuistheid en gebrek aan overeenstemming met het contract worden met name vastgesteld aan de hand van de specificaties van de fabrikant.

6. Herroepingsrecht

6.1 Als u ondernemer bent, bestaat er geen herroepingsrecht. Consumenten, d.w.z. natuurlijke personen die een rechtshandeling sluiten voor doeleinden die overwegend noch aan hun commerciële noch aan hun zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven, hebben een wettelijk herroepingsrecht onder de volgende voorwaarden:

6.1.1 Een consument is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend noch commercieel noch zelfstandig zijn.

6.1.2 U heeft het recht deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft of heeft genomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u.

Ons adres:

Altamira Sp. z o. o.
Budowlanych 6/51 
95-040 Koluszki
Polen
e-mail: info@e-altamira.nl

Door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail) over uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde voorbeeldformulier voor herroeping, dat niet verplicht is.

6.1.3 Om te voldoen aan de herroepingstermijn is het voldoende dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

6.2 Gevolgen van de intrekking

6.2.1 Indien u dit contract herroept, betalen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere leveringswijze hebt gekozen dan de door ons aangeboden gunstigste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen, terug.

6.2.2 Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

6.2.3 Wij kunnen weigeren u terug te betalen totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

6.2.4 U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop u ons de herroeping van dit contract meedeelt, aan ons terugzenden of overhandigen.

6.2.5 De termijn is gehaald als u de goederen vóór de termijn van veertien dagen verstuurt.

6.2.6 U draagt de directe kosten voor het terugzenden van de goederen. U hoeft alleen de waardevermindering van de goederen te betalen als deze waardevermindering te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het onderzoek naar de staat, de eigenschappen en het functioneren van de goederen, waarna u ons in kennis stelt van de annulering van dit contract om de goederen terug te sturen of te overhandigen.

6.3 Uitsluiting of voortijdige beëindiging van het herroepingsrecht:

6.3.1 Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument bepalend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument. 

6.4 Einde van de annuleringsvoorwaarden

Algemene opmerkingen:

a) Voorkom beschadiging en vervuiling van de goederen. Stuur de goederen zo mogelijk in de originele verpakking met alle toebehoren en met alle verpakkingsonderdelen naar ons terug. Gebruik eventueel een beschermende buitenverpakking. Beschikt u niet meer over de originele verpakking, zorg dan met een geschikte verpakking voor voldoende bescherming tegen transportschade.

b) Stuur de goederen niet terug naar ons vracht afhalen indien mogelijk.

c) Er zij op gewezen dat de bovengenoemde punten A-B geen voorwaarde zijn voor de daadwerkelijke uitoefening van het herroepingsrecht.

Voorbeeldformulier voor annulering (e-mail: info@e-altamira.nl)

Naar:
_

Adres van het magazijn voor retourzendingen:

Magazyn Fotowoltaika (Magazijn)
13 Fabryczna Straat
41-100 Siemianowice Śląskie, Polen

Ik/wij* herroepen de door mij/ons* gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen:

Besteld op / Ontvangen op* ____________
Naam, voornaam:
Straat:
Postcode, stad:

_______________, de __________


_____________________________
Handtekening

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

7. Auteursrechtt

7.1 Alle afgebeelde logo's, afbeeldingen en grafieken van derden zijn eigendom van de respectieve bedrijven en vallen onder het auteursrecht van de respectieve licentiegevers. Alle foto's, logo's, teksten, rapporten, scripts en programmeringsroutines op deze pagina's, die onze eigen ontwikkelingen zijn of door ons zijn opgesteld, mogen zonder onze toestemming niet worden gekopieerd of anderszins gebruikt. Alle rechten voorbehouden.

8. Toepasselijk recht

8.1 Op de sluiting en uitvoering van alle overeenkomsten is het Poolse recht van toepassing. De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is uitgesloten.

9. Geldigheid van de AV

9.1 Met een bestelling worden de algemene voorwaarden van de webwinkel aanvaard. Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden, om welke reden dan ook, nietig zijn, dan blijft de geldigheid van de overige bepalingen onaangetast.

omhoog
×

VAT ID not verified in VIES!

Winkel is in weergavemodus
Bekijk de volledige versie van de site
Sklep internetowy Shoper.pl